Współpraca z pracodawcami

Współpraca pomiędzy szkołą/wychowawcą a pracodawcami w kwestii nieobecności oraz postępów uczniów w nauce oparta jest na wypracowanych w czerwcu zasadach.

Wychowawcy:

w przypadku gdy frekwencja młodocianego pracownika jest niższa niż 70% wychowawca do 10 każdego miesiąca licząc od października i za wyjątkiem, czerwca, lipca i sierpnia przesyła na maila wskazanego/udostępnionego przez pracodawcę zestawienie nieobecności młodocianego pracownika liczone zawsze od początku danego roku szkolnego.

Przesłana wiadomość powinna zawierać:

– imię i nazwisko młodocianego pracownika

– jego aktualna frekwencję (frekwencja zawsze liczona od początku roku szkolnego)

– ilość godzin usprawiedliwionych (zawsze liczone od początku roku szkolnego)

– ilość godzin nieusprawiedliwionych (zawsze liczone od początku roku szkolnego)

W przypadku klasyfikacji śródrocznej wychowawca przesyła pracodawcy zestawienie przedmiotów młodocianego z których jest on zagrożony (niezależnie od jego frekwencji).

Dodatkowo wychowawca w udostępnionym pliku uzupełnia (co miesiąc) informację o tym do których zakładów przesłane zostały wiadomości i których uczniów dotyczyły.

Pracodawcy:

w przypadku gdy młodociany przebywa na zwolnieniu lekarskim L4 przesyłają wychowawcy na jego/jej służbowy adres email informację o okresie zwolnienia lekarskiego. Nie później niż do 5 każdego miesiąca (za wyjątkiem okresu wakacji letnich). Młodociani pracownicy usprawiedliwiani są tylko na podstawie zwolnień lekarskich za wyjątkiem sytuacji uregulowanych przepisami Kodeksu Pracy. Z wychowawcą, ustala się również ewentualne zwolnienia młodocianych pracowników z zajęć szkolnych ze względu na sytuację w zakładzie pracy.

WYKAZ ADRESÓW POCZTY SŁUŻBOWEJ WYCHOWAWCÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Skip to content