Deklaracja dostępności Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie

Deklaracja dostępności pzs1.pszczyna.edu.pl

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pzs1.pszczyna.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,
 • • informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli
 • • listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone,
 • • niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście

Wyłączenia

 • • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Figołuszka.
 • E-mail: dyrektor@pszczyna.edu.pl
 • Telefon: 032 210 36 24

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie
 • Adres: 43-200 Pszczyna ul. Poniatowskiego 2
 • E-mail: dyrektor@pszczyna.edu.pl
 • Telefon: 032 210 36 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie wchodzą następujące budynki:

 • Budynek główny przy ulicy Poniatowskiego 2 (miejsce sekretariatu i gabinet Dyrektora PZS nr 1) do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od ulicy Poniatowskiego (główne) oraz wejście od strony parkingu przy budynku. Wejście główne nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy wejściu bocznym zamieszczono dzwonek (osoba z sekretariatu schodzi na dół i obsługuje na parterze osobę korzystająca z wózka inwalidzkiego). W sekretariacie znajduje się pętla indukcyjna.
 • Budynek przy ulicy Kopernika 5 oraz aula szkolna – brak udogodnień
 • Budynek przy ulicy Bogedaina 20 – wejście główne jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo – platforma schodowa umieszczona po lewej stronie. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Warsztaty Szkolne przy ulicy Bogedaina 21 główne wejście nie jest dostosowane do wózków inwalidzkich. Istnieje możliwość skorzystania z wejść bezpośrednio na daną halę od strony parkingu (od strony hali POSiR).
 • Budynek kształcenia ustawicznego przy ulicy Bogedaina 21 (znajduje się za stacją diagnostyczno-kontrolną STW) posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. We wszystkich budynkach nie ma wind. Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwani są w pomieszczeniach na parterze danego budynku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych dostępne są w budynkach: Warsztatów Szkolnych, budynku Kształcenia Ustawicznego (ulica Bogedaina 21) i budynku przy ulicy Bogedaina 20. W pozostałych budynkach brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych dostępne tylko na Warsztatach Szkolnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W budynku głównym przy ulicy Poniatowskiego 2 znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku Warsztatów Szkolnych są oznaczenia w alfabecie brajla, w pozostałych budynkach brak oznaczeń. Oznaczenia kontrastowe umieszczone są celem oznaczenia ostatnich i pierwszych stopni schodów. W budynkach nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content