Praktyka zawodowa klasa I Branżowej Szkoły II Stopnia rok szkolny 2022/23

Termin praktyki zawodowej: od 17.10.2022r. do 11.11.2022r. łącznie 160 godzin

Szkoła nie narzuca miejsc realizacji praktyki zawodowej. W gestii słuchacza/ki jest znalezienie sobie zakładu pracy odpowiadającego zawodowi w którym się kształci. W tym celu należy pobrać wzór zaświadczenia, wydrukować uzupełnić swoimi danymi oraz danymi zakładu w którym odbywać się będzie praktykę zawodową. Wypełnione zaświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 29.09.2022r. (to obecnie najważniejszy termin). Na podstawie zaświadczenia przygotowana zostanie umowa. Umowa podpisana będzie przez szkołę oraz przez zakład pracy gdzie słuchacz/słuchaczka realizować będzie praktykę zawodową.

O wszystkich dalszych czynnościach słuchacze informowani będą poprzez dziennik elektroniczny.

Nieodbycie praktyki zawodowej jest równoznaczne z niezaliczeniem/ukończeniem semestru.

Skip to content