„Nasze kompetencje – nasza przyszłość” – podsumowanie projektu

29 listopada 2022r. w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Nasze kompetencje – nasza przyszłość” który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Projekt: Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Nr projektu: POWER 2021-1-PMU-4043

Dwie dziesięcioosobowe grupy młodzieży kształcącej się w zawodach: technik mechanik, technik programista, technik usług fryzjerskich, techniki grafiki i poligrafii cyfrowej uczestniczyły w realizacji projektu w Granadzie w Hiszpanii, aby podnieść swoje kompetencje językowe, komunikacyjne i społeczne.

 Podczas realizacji projektu uczniowie naszej szkoły wspólnie z młodzieżą z partnerskiej szkoły hiszpańskiej wzięli udział w zajęciach językowych, matematycznych, informatycznych, ekologicznych i sportowych. Ponadto w ramach współpracy uczniowie rozwijali nie tylko kompetencje interpersonalne, ale również pogłębiali swoją wiedzę z zakresu europejskiego dziedzictwa kulturowego. Powstały również konkretne produkty m.in. słownik najpotrzebniejszych zwrotów w językach polskim, angielskim i hiszpańskim, prezentacje o Pszczynie i Granadzie, scenariusze lekcji nt. Hiszpanii i inne.

W uroczystości podsumowania realizacji projektu wzięli udział zaproszeni goście – pani Bernadeta Sojka –  Jany – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest programem ogólnopolskim dofinansowywanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on odpowiedzią na konieczność wsparcia obszarów zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Z tego Programu realizowane są również innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Program stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość środków EFS i gdzie finansowane są przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom.

Podczas wtorkowego spotkania swoje refleksje i wrażenia po odbyciu stażu zagranicznego relacjonowali przedstawiciele dwóch grup uczniowskich. Relacje uczniów, którzy swoją mobilność zrealizowali w Hiszpanii  poparte były prezentacją zdjęć i filmów, która była odzwierciedleniem przeżyć i  chwil spędzonych w hiszpańskiej Granadzie.

Dyrektor PUP w Pszczynie podczas swojego wystąpienia zwróciła uwagę na fakt, jak wielkie możliwości dla szkolnictwa płyną z realizacji projektów unijnych oraz istotę i znaczenie nabytych podczas realizacji stażu kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

Dopełnieniem spotkania było wręczenie wszystkim uczestnikom stażu certyfikatów Europass Mobilność oraz certyfikatów potwierdzających ich odbycie.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania się do kolejnych wniosków w ramach ERASMUS+ aby naszym przyszłym uczniom również umożliwić udział w stażach zagranicznych.

Skip to content