Wyprawka szkolna-pomoc uczniom niepełnosprawnym

Wyprawka szkolna-pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych- rok

szkolny 2023/2024

Informacje dotyczące Programu:

Wniosek składa się do dyrektora szkoły (pedagoga specjalnego), do której uczeń będzie

uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, dyrektor szkoły prowadzonej przez

gminę Pszczyna zwraca koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów

edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych po przedłożeniu

dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Terminy składania wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników:

08.09.2023 r.

Pomoc jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia (rodzice ucznia, prawni opiekunowie,

rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunowie faktyczni w

rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) albo

pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za

zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina,

koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do

kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych, po

przedłożeniu

dowodu zakupu oraz zaświadczenia o przyznaniu pomocy (wystawionego przez dyrektora

szkoły, w której złożono wniosek), do wysokości wartości pomocy, zwraca Burmistrz

Pszczyny.

Dowody zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do

kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych oraz

zaświadczenie o przyznaniu pomocy należy przedłożyć w terminie

od 25.09.2023 r. do 30.11.2023 r. w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul.

Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna, tel. (32) 210-28-59.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest

faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub

oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego

dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy

uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych i materiałów

ćwiczeniowych w latach 2023–2025. W przypadku zakupu dla grupy uczniów koszt ich

zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości

pomocy. po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia,

nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym

2023/2024, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji

Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych

https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych
Skip to content