Wniosek zdającego/ rodzica niepełnoletniego zdającego o przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym

Przystąpienie do egzaminu zawodowego w formule 2019 jest obowiązkowe.

Nieprzystąpienie skutkuje nieuzyskaniem promocji do następnej klasy. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. W tym celu należy złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (załącznik) nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu. 

Skip to content